Общинска избирателна комисия Свиленград


РЕШЕНИЕ
№ 147-МИ
Свиленград, 24.10.2019

ОТНОСНО: Разглеждане на постъпил сигнал за нарушаване на правилата за предизборна кампания.

На 19.10.2019г. в ОИК –Свиленград във входящия регистър под №101/19.10.2019г. е заведен сигнал от Михаил Панайотов Калайджиев, Стамо Димитров Димитров, Христо Ганчев Минков и Николина Гълъбова Пехливанова в качеството им на кандидати за кмет на община Свиленград, в който съобщават, че с писмени и устни твърдения се манипулирало общественото мнение по време на предизборната кампания за местни избори за кмет в община Свиленград в полза на един от кандидатите Анастас Валентинов Карчев. В брошури, рекламни материали и социални мрежи се разпространявала информация за реализацията на проекти от Карчев като „детайлна програма за развитие на община Свиленград 2019-2024”. Като голяма част от посочените проекти и дейности, включително и такива по изпълнението на оперативни програми, са били разработени от Общинска Администрация, гласувани от Общински съвет и към настоящия момент били в процес на изпълнение. Лицата, подали сигнала, считат, че г-н Карчев е използвал служебна информация, която му е била достъпна по време на изпълнението на служебните му задължения като главен архитект на община Свиленград и по този начин излага подвеждаща информация, като заедно с това влиза в конфликт на интереси. Осен това, в сигнала се посочва, че се разпространяват фалшиви твърдения за репресии над граждани, които са служители в общински предприятия и институции от страна на кандидата.

Подаденият сигнал е редовен, като е в писмена форма, с посочени подател и подписи от същите, като на комисията са служебно известни и адресите на подателите, предвид на факта, че същите са кандидати за кмет на община Свиленград, издигнат от различни политически партии и местна коалиция и регистрирани като такива от ОИК-Свиленград. Но заедно с това, сигналът е твърде общ, непълен и неясен и към него не са представени никакви доказателства за твърденията в него, както и не са посочени контретно кои са нарушените разпоредби от Изборния кодекс. Поради това с Решение №138-МИ от 20.10.2019г. на ОИК-Свиленград е дадена възможност в тридневен срок подателите на сигнала да представят допълнителни доказателства и документи относно подадения сигнал, както и да посочат кои разпоредби на Изборния кодекс считат за нарушени. Уведомяването на лицата, подали сигнала е извършено по телефона, за което е съставен протокол. В предоставения срок, е постъпило писмено собственоръчно уточнение от Николина Гълъбова Пехливанова с вх.№105/21.10.2019г., с което са представени писмени материали- 1 брой информационна книжка, Докладни записки №№147, 194, 245, 221, 93, 68, 135, 72, 136, 158, 70,69, 246, всички на кмета на Община Свиленград с приложени към тях извадки от решения на Общински съвет Свиленград. В първоначалния сигнал и последващото уточнение не са посочени кои разпоредби на Изборния кодекс се считат за нарушени. Относно твърдението, че се разпространяват фалшиви твърдения за репресии над граждани, които са служители в общински предприятия и институции от страна на кандидата не се представиха никакви доказателства.

След като се запозна с изложените в сигнала твърдения и представените допълнителни материали по случая,ОИК- Свиленград намира следното:

Подателите са сигнала се недоволни, че кандидатът за кмет Анастас Карчев манипулирал общественото мнение като използвал брошури и рекламни материали в социалните мрежи, в които разпространява информация за реализация на проекти от Карчев и ги представя като детайлна програма за развитие на Община –Свиленград в периода 2019-2024г. Твърди се, че голяма част от посочените проекти и дейности, включително и такива по изпълнението на оперативни програми, са разработени от общинска администрация, гласувани са от Общинския съвет и в настоящия момент са в процес на изпълнение. Лицата, подали сигнала, считат, че г-н Карчев е използвал служебна информация, която му е била достъпна по време на изпълнението на служебните му задължения като главен архитект на община Свиленград и по този начин излага подвеждаща информация, като заедно с това влиза в конфликт на интереси. С цел проверка на посочените твърдения, определената комисия от ОИК-Свиленград извърши проверка на предоставените материали, както и на интернет адреса на Община Свиленград, при което се констатира следното:

Община Свиленград поддържа сайт с адрес https://www.svilengrad.bg/, който е публичен и достъпен. Според чл.22, ал.2 от ЗМСМА актовете на общинския съвет се разгласяват на населението на общината в седмодневен срок чрез средствата за масово осведомяване, чрез интернет страницата на общината и по друг подходящ начин. От проверката се вижда, че представените със сигнала Решения на Общински съвет-Свиленград са публични и достъпни за всички. Такива са и плановете, стратегиите и програмите за развитие на Община Свиленград в различните сектори в периода 2014-2020г., които също са оповестени на сайта на Община Свиленград. От представената като доказателство към сигнала информационна книжка за кандидат кмета от ПП "ГЕРБ" - арх.Анастас Карчев е видно, че за всеки един посочен като изпълнен проект от негова страна в Община Свиленград, изрично е посочил в какво качество е участвал в съответния проект и не представя проекта единствено като свой. В същата информационна книжка е представена и "Детайлна програма за развитие на Община Свиленград 2019-2024г". От нея, както и от представените със сигнала извадки от решения на Общински Съвет Свиленград е видно, че голяма част от изложените проекти и инициативи са разработени от Общинска администрация, гласувани са от Общински съвет и в настоящия момент са в процес на изпълнение, като отново арх.Анастас Карчев е посочен в информационната книжка в какво качество участва в свои настоящи и бъдещи проекти, за които поема ангажимент, че ще изпълни. Това според комисията не съставлява нарушение на нормите на Изборния кодекс, съответно на правилата на предизборната агитация по чл. 181 до 186 от ИК или на правото на еднакъв достъп до източниците на информация, която е необходима за целите на предизборната кампания на кандидатите и партиите по смисъла на чл. 176 от ИК. Заедно с това, според разпоредбите на чл.181 и чл.183 от ИК, гражданите и партиите имат свобода на изразяване и на предизборна агитация в устна и писмена форма и може да изготвят и разпространяват плакати, обръщения и др.агитационни материали. Твърдението, че г-н Карчев използва служебна информация, която му е била достъпна по време на изпълнение на служебните му задължения като гл.архитект на община Свиленград и това съставлява конфликт на интереси и подвеждаща информация касае по-скоро нарушение на Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, които нарушения, ако има такива, не са обект на охрана от страна на ОИК-Свиленград и съответно същата няма компетенции да се произнася по такива твърдени нарушения, а само по нарушения, които касаят Изборния кодекс. Съответно ако подателите на сигнала желаят да установят такива нарушения, би следвало да сезират Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, съгласно нормите на Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество.

По отношение на твърдението, че се разпространяват фалшиви твърдения за репресии над граждани, които са служители в общински предприятия и институции от страна на кандидата, не се представиха никакви доказателства. За ОИК не съществува задължение за служебно събиране на доказателства. Изборният процес не е типичен административен процес, като разпоредбите на чл.36, ал.1 от АПК в конкретната хипотеза не намират приложение/ в този смисъл Решение №2904/09.03.2017г., постановено по адм.дело №2648/17г. на ВАС, четвърто отделение/. Предвид на горното, комисията не констатира нарушения на изборния кодекс във връзка с горното твърдение.

Предвид наведените в сигнала и уточнението към него твърдения, както и факта, че се касае до наведени обстоятелства, които са публична информация, разпространявана по реда на ИК и такава оповестена в сайта на Община Свиленград по реда на ЗМСМА, работната група е счела, че не е необходимо да изслуша кандидата за кмет на Община Свиленград, регистриран от ПП "ГЕРБ", по повод на подадения сигнал.

 

 

Поради гореизложените мотиви Общинска избирателна комисия – Свиленград, на основание чл. 87, ал. 1, т. 22 от Изборния кодекс

 

РЕШИ

 

НЕ УВАЖАВА заведеният под вх. № 101 от 19.10.2019г. в ОИК - Свиленград сигнал от Михаил Панайотов Калайджиев, Стамо Димитров Димитров, Христо Ганчев Минков и Николина Гълъбова Пехливанова в качеството им на кандидати за кмет на община Свиленград, ведно с уточнение към него с вх.№105 от 21.10.2019г., подадено от Николина Гълъбова Пехливанова-кандидат за кмет на община Свиленград, тъй като не се констатираха нарушения на нормите на Изборния кодекс и го оставя само за сведение.

Решението подлежи на обжалване пред ЦИК в тридневен срок от обявяването му, на основание чл. 88, ал. 1 от ИК.

Председател: Веса Стефанова Ходжева

Зам. председател: Мария Христова Димитрова

* Публикувано на 24.10.2019 в 15:32 часа

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  1234
  567891011
  12131415161718
  19202122232425
  2627282930 

Решения

 • № 203-МИ / 02.03.2022

  относно: Избор на общински съветник

 • № 202-МИ / 02.03.2022

  относно: Прекратяване на пълномощията на избран общински съветник

 • № 201-МИ / 02.08.2021

  относно: Прекратяване на пълномощията на избран общински съветник

всички решения