Общинска избирателна комисия Свиленград


РЕШЕНИЕ
№ 196-МИ
Свиленград, 03.11.2019

ОТНОСНО: преписка №1602/2019 г. на РП – Свиленград, приключила с Постановление за отказ да се образува наказателно производство и изпратена до ОИК – Свиленград, с оглед преценка дали е налице нарушение по смисъла на чл. 470 – чл. 495 от ИК.

Преписката в РП - Свиленград е образувана по повод на подадена в РУ – Свиленград жалба от Николина Гълъбова Пехливанова от гр. Свиленград, с оглед на данни за извършено престъпление по чл. 167 от НК. От извършената проверка по преписката съдържаща: 1 бр. Докладна записка, 1 бр. Жалба от Николина Гълъбова Пехливанова, Решение №178 – МИ/27.10.2019 г. на ОИК – Свиленград, 2 бр. Сведения, протокол на СИК №262800021, приемно – предавателен протокол, писма, РП – Свиленград е приела, че липсват данни за извършено престъпление против политическите права на гражданите, свързано с изборния процес на 27.10.2019 г. или или друго престъпление от общ характер, а са налице основанията на чл. 24, ал.1, т. 1 от НПК изключващи образуването на наказателно производство. От друга страна, прокуратурата е счела, че се изнасят данни по преписката за извършено нарушение на изборния кодекс, за което е предвидена административнонаказателна отговорност, без да се сочи конкретно нарушение на ИК. Предвид на това - преписка №1602/2019 г. на РП – Свиленград е приключила с Постановление за отказ да се образува наказателно производство и е изпратена до ОИК – Свиленград, с оглед преценка дали е налице нарушение по смисъла на чл. 470 – чл. 495 от ИК.

ОИК – Свиленград след като разгледа материалите по преписката и материалите по свое Решение №178 – МИ/27.10.2019 г. на ОИК – Свиленград, приложено към преписката и касаещо същият случай, разгледан и от РП – Свиленград по настоящата разглеждана преписка, но по сигнал на Георги Вангелов Илиев, председател на ПЩ на коалиция „БСП за България”, установява следното:

На 27.10.2019г. в ОИК –Свиленград в 21.15 часа във входящия регистър под вх.№ 135/27.10.2019г.е заведен сигнал от Георги Вангелов Илиев, председател на ПЩ на коалиция „БСП за България”, в който съобщава, че в секция 21 след приключване на изборния ден и отваряне на бюлетините, от тях изпадат сини картони с указания за гласуване.

След като се запознава с изложените в сигнала твърдения, с Решение № 177/27.10.2019г. ОИК- Свиленград взема решение определената комисия с Решение № 5-МИ от 04.09.2019г. в състав Мария Димитрова, Християн Христов и Милена Славова да посети СИК №21, находяща се НУ”Христо Попмарков” в гр.Свиленград. В изпълнение на решението определена комисия посещава описаната в сигнала секция и след пристигането си представя устно доклада си от установеното. В резултат на посещението е било установено, че при пристигането им на работна маса са били поставени два отделни купа с разгънати бюлетини. На отделно място са били поставени 1 брой сгъната бюлетина с упражнен вот, на която в лявата част в една от графите е бил поставен изписан със син химикал подпис. При отварянето на бюлетината се установило, че в нея има поставен флаер на политическа партия ГЕРБ, като от едната му страна е изписано името на партията и номера, а другата страна е на примерна бюлетина, в която са напечатани имената на кандидатите за кмет на Община Свиленград със зачертан номера 43. До тази бюлетина имало поставен още един флаер, като описания по-горе, за който председателя на СИК №21 е обяснила, че е изпадал от кутията при изваждането на бюлетините като не може да се определи към коя конкретна бюлетина е бил прикрепен този флаер. По така изложения сигнал от Георги Вангелов Илиев, председател на ПЩ на коалиция „БСП за България”, ОИК-Свиленград е намерила, че не са налице основания за спиране работата на СИК №21 и конкретно на броенето на бюлетините и отразения вот в тях, каквото искане е било отправено със сигнала. Също е констатирала, че Намерените два флаера не са част от изборните книжа и съответно същите не следва да се поставят при бюлетините и придружаващите ги протоколи и документи, а следва да бъдат предадени на ОИК-Свиленград с приемно-предавателен протокол, който е съставен на 28.10.2019 г. и е приложен към преписката. По този сигнал ОИК-Свиленград е оставил без уважение подадената жалба.

Точно същият случай е разгледан и разследван с оглед установяване на данни за извършено престъпление от общ характер по чл. 167 от НК. Такива данни обаче не са установени и преписката е изпратена до ОИК – Свиленград за преценка за наличие на данни за нарушение на ИК. И предвид на факта, че ОИК – Свиленград, макар да е разгледала веднъж конкретния случай и да се е произнесла по него със свое Решение №178 – МИ/27.10.2019 г., счита, че понастоящем следва да се произнесе с това свое решение, доколкото първото такова касае произнасяне само по конкретното искане в сигнала за спиране работата на СИК №21 и конкретно на броенето на бюлетините и отразения вот в тях, но не и за наличие или не на нарушение на нормите на ИК.

Конкретно в настоящия случай, съобразявайки всички установени данни и по горецитираната преписката на РП – Свиленград и по свое Решение №178 – МИ/27.10.2019 г., ОИК – Свиленград намира, че не са налице нарушения на нормите на Изборния кодекс. В настоящия случай, предвид спецификата му и установеното по него, се разгледаха правилата и нормите за предизборна агитация по чл. 181 – чл. 186 от ИК, както и нормите по чл. 208- чл. 211 от ИК, касаещи гласуването с хартиени бюлетини. Като от данните не може да се установи по безспорен и категоричен начин наличие на нарушение на някоя от тези норми, нито авторство на деяние, съставляващо административно нарушение. Конкретно не може да се установи наличие на предизборна агитация в изборния ден, предвид откритите в избирателната кутия 2 бр. флаери на политическа партия, нито на начина на гласуване с хартиени бюлетини или нарушаване на тайната на вота на гласоподавателя. Въпросните флаери, насочващи за гласуване за конкретна политическа партия и конкретен кандидат, са били открити едва при приключването на изборния ден и изваждането на хартиените бюлетини от избирателната кутия. Лицето, поставило флаерите в избирателната кутия, не е установено, нито това поставяне е било забелязано от член на СИК №262800021, т. е. може да се предположи, че това е извършено, чрез старателно скриване на флаерите в хартиената бюлетина от неустановен гласоподавател/ли, който въпреки извършената проверка от разследващите органи не е установен. Той няма как да бъде установен и от ОИК – Свиленград, предвид липсата на разследващи функции на ОИК, за да бъдат установени конкретните намерения и цели на това лице, както и издателя на тези флаери, за да се извърши преценка за наличие на данни за извършено нарушение на нормите на ИК.

Поради гореизложените мотиви, Общинска избирателна комисия – Свиленград, на основание чл. 87, ал. 1, т. 22 от Изборния кодекс и Решение №62 от 04.04.2019г. на ЦИК,

 

РЕШИ

 

НЕ УВАЖАВА заведената под вх. № 351000-6037 от 27.10.2019г. в РУ - Свиленград жалба от Николина Гълъбова Пехливанова, от гр. Свиленград, ул. „……………………” №…….

Екземпляр от Решението, ведно с преписка №1602/2019 г. на РП – Свиленград, да се изпрати на Районна прокуратура-Свиленград.

 

Решението подлежи на обжалване пред ЦИК в тридневен срок от обявяването му, на основание чл. 88, ал. 1 от ИК.

Председател: Веса Стефанова Ходжева

Секретар: Милена Николова Николова-Славова

* Публикувано на 03.11.2019 в 21:58 часа

Календар

Решения

  • № 204-МИ / 07.07.2023

    относно: Прекратяване на пълномощията на избран общински съветник

  • № 203-МИ / 02.03.2022

    относно: Избор на общински съветник

  • № 202-МИ / 02.03.2022

    относно: Прекратяване на пълномощията на избран общински съветник

всички решения